Information till nya medlemmar

Välkommen som medlem. Här följer information som vi hoppas att Du har nytta av.

SBK-Nytt är klubbens informationsblad och kallelse till medlemsmöten.

Nycklar
Som medlem kan Du mot en pant lösa en medlemsnyckel och/eller El-nyckel dessa ger Dig tillträde till klubbhuset, verkstad, mastbod, spelbod, miljöbod samt El-skåp på bryggor och varvsområde.
Kontakta Klubbmästaren

Klubbhuset
I klubbhuset finns toaletter, duschar, tvättstuga och pentry. Som medlem får Du hyra klubblokal och kök för att fira familjens högtidsdagar mm, vänd dig till Klubbmästaren.

Arbetslokal
Som medlem har du tillgång till arbetslokalen som är inrymt i klubbhusets södra flygel nedre botten, är det ett större eller längre arbete du vill utföra kan det bli frågan om att du får betala en hyra, kontakta varvs- eller hamnchef i dessa fall.

Medlemsinsats
Klubben har ett system med arbetsplikt för de medlemmar som har kaj- och/eller slipplats. Om Du av någon anledning inte kan fullgöra arbetsplikten, får Du betala en fastställd timersättning. Arbetsplikten är i regel fem timmer per kaj- och slipplats.

Avgifter
Avgifterna beslutas av årsmötet som äger rum före februari månads utgång.  Medlem som inte betalat sina avgifter senast den 1 maj blir automatiskt utesluten. För nya medlemmar gäller att avgifterna skall vara betalda senast 30 dagar från aviseringen.

Kajplats
Om Du vill hyra en kajplats eller har något problem med kajplatsen skall Du kontakta Hamnchefen. Kajplatserna har ett tresiffrigt nummer, första siffran anger bryggans nummer och de övriga är ett löpnummer. Kajplats får inte lånas ut eller överlåtas utan medgivande från Hamnchefen.

Slipplats
Om Du vill förvara Din båt på slipområdet över vintern skall Varvschefen kontaktas i god tid. Alla slip lagda båtar skall vara märkta med en nummerbricka som mot en pant lämnas ut av varvschefen.

Försäkringar
De båtar som medlemmarna har vid klubbens bryggor eller på slipområdet skall enligt klubbens stadgar vara minst ansvarsförsäkrade.

Sjösättning och upptagning
Vid sjösättning och upptagning med mobilkran, hyr de medlemmar som har behov in en mobil kran. Vanligen bjuder klubben på förtäring vid lunchuppehållet vid dessa tillfällen. Datum fastställs vid årsmötet.

Om Du vill tvätta av båten har klubben ett högtrycksaggregat, som Du får låna mot en avgift. Kom ihåg att anteckna Dig för avgiften när Du har använt aggregatet.

Drivmedelsanläggning
Automatstation för bankkort typ VISA  med Bensin & Diesel.  Sugtömning av hålltank finns vid samma plattform som mastkranen.

Märken, vimplar, dekaler, tröja och klubbnål
Om Du vill pryda Din båt eller dig själv med klubbens vimpel eller dekal, kontakta Klubbmästaren.

För kontakt eller förfrågan
Namn och kontaktmöjligheter på valda styrelseledamöter finns  på anslagstavlan i klubbhusets entré samt här. Klubbens Stadgar och ordningsregler finns att läsa här.

Slutord
Klubben har ett gott renommé. Kom med kritik om den är befogad men lika gärna synpunkter och idéer om sådant som kan förbättras. Anmäl gärna till klubbens valberedning om ni känner för eller önskar ta del av funktionärsarbetet inom klubben.

Styrelsen
Reviderad 2013.02.05