Sandarne Båtklubbs miljöplan

Sandarne Båtklubb har ett attraktivt läge i Söderhamns skärgård. Båtklubben har gjort många investeringar vid hamnområdet och har idag många medlemmar. Det är därför av stor vikt att vi gemensamt slår vakt om ett aktivt båtliv i god miljö.

Syfte

Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i SBK och ska revideras vid förändringar

Målsättning

SBK ska i sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ska vara i linje med Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

Hamnområdet

Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av SBK (se ordningsregler på SBKs hemsidan) för att skapa en god miljö och säker hamn.

Båtar får inte ligga kvar på varvet efter den 15 juni. Undantaget är området väster om bäcken. Om särskilda skäl föreligger kan varvsansvarig medge dispens.

Tomma båtvagnar ställs på västra slipområdet. Båtägare ska städa uppläggningsplatsen. Varvet ska vara städat före 15 juni

Sopor

För den allmänna trevnaden ska sopor läggas i avsedda kärl inom hamnområdet enligt ordningsreglerna.

Källsorterat avfall

Plåt, plast, glas och annat avfall som kan källsorteras lämnas vid kommunens anläggningar för sådant avfall. Närmaste återvinningsstation finns vid ICA Nyplan.

Farligt avfall

Farligt avfall placeras i avsedda kärl i båtklubbens miljöstation. För de avfall det inte finns möjlighet att lämna i miljöboden ansvarar medlem själv för bortforsling.

Båtbottentvätt

Vid användande av bottentvätten får endast miljöklassade båtbottenfärger användas.

Toalettavfall

Sandarne Båtklubb har en suganläggning för tömning av toalettavfall på båtar. För husbilar finns en utslagsvask.

Bränsleanläggning

Ansvarig för bränsleanläggningen är chefen för Hamn och Varv. Arbetet med den praktiska skötseln av anläggningen åligger hamnansvarig. Besiktning av anläggningen sker vart tolfte år.

Innehåll