Sandarne Båtklubbs stadgar

1. Namn

Sandarne Båtklubb, (SBK). Klubben bildades den 6 september 1957 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sandarne, Söderhamns kommun.

2. Ändamål

2.1 Klubben är en allmännyttig, ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

2.2 För den enskilde medlemmen skall Sandarne båtklubb vara av större betydelse än att bara utgöra en båtplats. Båtklubben skall vara en mötesplats för medlemmarna där ambitionen är att klubbens dragningskraft skall vara av sådan kvalité att medlemmen gärna tillbringar sin fritid vid klubben.

2.3 Styrande dokument för verksamheten vid klubben är nedanstående stadgar samt ordningsregler, som är styrelsens dokument för att reglera verksamheten.

2.4 Det är varje medlems skyldighet att hålla sig informerad om aktuella stadgar och ordningsregler samt att respektera och följa dessa.

2.5 Klubben har via ett arrendeavtal nyttjanderätten till ett mark- och vattenområde i Lervik, Sandarne, som utgör en del av fastigheten Sandarne 7:14.

3. Medlemskap

3.1 Medlem (huvud-, familje-, stöd-, junior-) inväljs av styrelsen efter till styrelsen gjord ansökan. Medlemskapet börjar gälla från och med den dag föreskrivna avgifter betalats.

3.2 Beviljat medlemskap berättigar inte till kaj- eller slipplats på klubbens anläggning, men är en förutsättning för att erhålla sådan plats.

3.3 Kajplats kan överlåtas utan ny engångsavgift till familjemedlem om denne beviljats medlemskap. Som familjemedlem räknas Make, Maka, Sammanboende eller barn i nedstigande led.

3.4 Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende eller bryter mot dess stadgar, kan efter förut hos styrelsen gjord anmälan, på klubbmöte uteslutas.

3.5 Juniormedlemskap:

Juniormedlem kan man vara t o m det år man fyller 20 år. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Ansökan ställs till styrelsen. Juniormedlemskap berättigar inte till kaj- eller slipplats, eller registrering av båt.

3.6 Familjemedlemskap

Familjemedlemmar är maka, make, eller sambo samt hemmaboende barn. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Ansökan ställs till styrelsen. Familjemedlemskap berättigar inte till kaj- eller slipplats, eller registrering av båt.

3.7 Stödmedlemskap

Stödmedlem kan alla bli. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Ansökan ställs till styrelsen. Stödmedlemskap berättigar inte till kaj- eller slipplats, eller registrering av båt.

3.8 Medlemskap enligt 3.5, 3.6 och 3.7 äger inte rösträtt, men väl yttranderätt på SBK:s klubbmöten.

3.9 Medlem är skyldig att ha ansvarsförsäkring för de båtar han/hon har inom klubbens område. Medlem som bryter mot denna paragraf, kan efter förut hos styrelsen gjord anmälan, på allmänt möte uteslutas. Medlem är efter begäran från hamn- eller varvschef skyldig att uppvisa bevis om giltig ansvarsförsäkring.

3.10 Medlem som varit medlem i klubben under minst 25 år och fyllt 65 år skall automatiskt bli hedersmedlem och befrias från gällande medlemsavgift.

4. Beslutande organ

Båtklubbens beslutande organ är:

4.1 Årsmöte
4.2 Vår- och höstmöte
4.3 Extramöte
4.4 Styrelse

5. Verksamhetsår

Båtklubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

6. Uppgifter till båtförbund

Båtklubbens styrelse skall årligen till Hälsinglands båtförbund insända de av förbundet begärda uppgifter som följer med medlemskapet.

7. Avgifter

7.1 Ny medlem skall betala sina i förekommande fall debiterade avgifter inom 30 dagar från aviseringen. Om betalning inte sker inom denna tidsram förfaller automatiskt ansökan om medlemskap.

7.2 Medlemsavgift och övriga avgifter aviseras till medlemmarna under våren. Betalning skall vara klubben tillhanda efter fakturans betalningsvillkor. Medlem som då inte betalat sina avgifter, får en påminnelse samt skall betala en förseningsavgift. Storleken på förseningsavgiften beslutas på årsmötet. Medlem som inte betalat sina debiterade avgifter på påminnelsefakturans betalningsdag blir automatiskt utesluten ur klubben. Om speciella skäl föreligger, kan styrelsen bevilja anstånd med uteslutning.

8. Medlemsinsats

8.1 Arbete med underhåll av varv, hamn och byggnader görs av medlem med kaj- och/eller slipplats genom medlemsinsats.

8.2 Antalet arbetstimmar för denna medlemsinsats samt avgift för icke utförda arbetstimmar bestäms vid klubbens vårmöte efter förslag från styrelsen.

8.3 Medlem som av någon anledning inte själv kan göra sin medlemsinsats, får anlita annan medlem som gör insatsen.

8.4 Medlem som är skyldig att göra medlemsinsats och inte fullgjort denna inom bestämd tid eller skaffat ersättare, har inte fullgjort sina skyldigheter mot klubben och skall därför betala, den enligt 8.2 bestämda avgiften. Styrelsen kan medge dispens från medlemsinsatsen för ett år, om speciella skäl föreligger.

8.5 Medlem har rätt att göra medlemsinsats för endast en annan medlem.

8.6 Kajplats kan överlåtas utan ny engångsavgift till familjemedlem om denne beviljats medlemskap, Som familjemedlem räknas Make, Maka, Sammanboende eller barn i nedstigande led.

9. Årsmötet

9.1 Årsmötet hålls årligen före mars månads utgång.

9.2 Datum och plats för årsmöte meddelas senast en vecka i förväg. Genom avisering på klubbens hemsida samt via e-post.

9.3 Medlem äger vid årsmöte en röst. Röstning genom fullmakt medges inte.

9.4 Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst
 • Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
 • Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning
 • Behandling av revisorernas berättelse
 • Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Val av styrelse enligt §. 12
 • Val av revisorer enligt §. 13
 • Övriga val
 • Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen
 • Behandling av förslag till årsprogram
 • Övriga ärenden

10. Vår- och höstmöte

10.1 Ett vår och ett höstmöte hålls

10.2 Datum och plats för dessa möten meddelas senast en vecka i förväg. Genom avisering på klubbens hemsida samt via e-post.

11. Extramöte

11.1 Extramöte hålls när styrelsen så finner påkallat eller om en tredjedel av klubbens medlemmar gör framställning härom.

11.2 Datum och plats för extramöte meddelas senast en vecka i förväg. Genom avisering på klubbens hemsida samt via e-post.

12. Styrelse

12.1 Styrelsen åläggs utöver vad som sägs i dessa stadgar:

 • Att representera båtklubben
 • Att förbereda inkommande ärenden och motioner för de allmänna mötena
 • Att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet samt att föreslå inkomst- och utgiftsstat.
 • Att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi
 • Att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter

12.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Vice sekreterare/info
 • Kassör
 • Klubbmästare
 • Chef Hamn och varv
 • IT-ansvarig

12.3 Styrelsen väljs för en tid av två år på så sätt att ordförande, vice sekreterare/info, IT-ansvarig samt klubbmästare väljs vid årsmöte med udda årtal och övriga väljs vid jämnt årtal. Två suppleanter väljs för en tid av ett år.

12.4 Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott

12.5 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande

13. Revision

13.1 Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år.

13.2 Kassören skall överlämna, för revision nödvändiga handlingar, till revisorerna senast två veckor före årsmötet.

13.3 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

14. Valberedning

14.1 Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet att vara sammankallande.

14.2 Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.

14.3 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

15. Beslut och val

15.1 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet om inte kvalificerad majoritet är föreskrivna i stadgarna.

15.2 Omröstning sker som öppen om inte någon röstberättigad medlem fordrar sluten.

15.3 Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

16. Firmateckning

16.1 Båtklubben som firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med endera sekreteraren eller kassör.

16.2 Kassören har behörighet att, utöver vad som ovan sagts, ensam kvittera medel på båtklubbens bank- och postgiroräkningar och till båtklubben inkommande värdehandlingar.

17. Standert

Båtklubbens standert kan tilldelas förtjänta personer och organisationer efter beslut av styrelsen.

18. Kajplats

Om ordinarie kajplatsinnehavare inte avser utnyttja sin kajplats under en längre tid kan kajplatsen uthyras i andra hand. Person som hyr kajplats i andra hand skall vara fullvärdig medlem i klubben, men behöver inte betala engångsavgift för kajplats. Uthyrning i andra hand av kajplats skall godkännas av Chefen Hamn och Varv. Ordinarie kajplatsinnehavare är ansvarig för att årlig kajplatsavgift betalas enligt § 7.2 i stadgarna samt att till kajplatsen knuten årlig medlemsinsats utförs. Uthyrning av kajplats i andra hand får ske max två år i följd. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen bevilja uthyrning för en längre tid.

19. Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen och beslut om ändring skall, för att anses gälla, vara fattat på två av varandra följande ordinarie möten med enkel majoritet.

20. Båtklubbens upplösning

Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med ¾-dels majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. Klubbens kontanta tillgångar skall tillfalla Hälsinglands Båtförbund, övriga tillgångar avgörs av upplösande möte hur de skall fördelas.

GDPR

Med anledning av att PUL personuppgiftslagen övergår till GDPR General Data Regulation, en EU-förordning, Dataskyddsförordningen översatt till svenska. Detta innebär stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter behandlas. På grund av det här behöver ni lämna ert medgivande/samtycke för att vi ska kunna hantera era personuppgifter. De är nödvändiga för våra medlemslistor och tas bort när ändamålet är avklarat. Ni gör detta på blanketten när ni ansöker om medlemskap. Ni kan återta det när som helst. Läs mer på datainspektionen.se.

Som medlem i Sandarne båtklubb är man även medlem i Svenska båtunionen och därtill kopplade organisationer.

Innehåll