Ordningsregler

1. Allmänt

1.1 Ordningsreglerna är styrelsens dokument för att styra verksamheten vid klubben och är ett komplement till stadgarna.

1.2 Stadgar och ordningsregler kan läsas på klubbens hemsida och anslagstavla eller beställas genom kontakt med någon ur styrelsen.

1.3 Medlem är skyldig att följa miljöplan, ordningsregler och anvisningar från styrelse, hamn- och varvsansvariga.

2. Varvs- och Hamnområde

2.1 Chef Hamn och Varv är huvudansvarig för hamn- och varvsområdets skötsel. Chef Hamn och Varv leder hamn- och varvskommitténs, (HoV), arbete.

3. Varvsområde

3.1 Varvsansvarig ansvarar för varvets skötsel och är ledande vid arbete med varvets underhåll.

3.2 Varvsansvarig fördelar och anvisar slipplatser. Varje vagga/båtvagn ska förses med en slipbricka. Slipbricka utkvitteras hos varvsansvarig. Engångsavgift ska betalas för slipbrickan i samband med erhållande av kajplats.

3.3 Båtar får inte ligga kvar på varvet efter 15 juni. Undantaget område är väster om bäcken. Om särskilda skäl föreligger kan varvsansvarig medge dispens.

3.4 Tomma båtvagnar ställs på västra slipområdet. Om särskilda skäl föreligger kan varvsansvarig medge dispens.

3.5 Båtägare ska städa av uppläggningsplatsen. Pallvirke och täckmaterial förvaras på av varvsansvarig anvisad plats väster om bäcken. Pallningsvirke och täckmaterial ska vara märkta med namn och telefonnummer. Varvet ska vara städat före 15 juni.

3.6 Båtägare som har båt liggande i vagga inom mobilkranens räckvidsområde och som inte avser att sjösätta den, ska kontakta varvsansvarig för eventuell omdisposition av varvsplats för båten. Omdisposition av varvsplats sker på båtägarens ansvar och kostnad.

3.7 Båtar får inte ställas upp för vinterförvaring på planen framför klubbhuset före det att gemensam upptagning med mobilkran har skett. Planen framför förråd (innehållande bland annat spel för upptagning av båtar) ska hållas fri för att underlätta snöskottning.

3.8 Verkstadslokalen kan lånas av medlemmar för mindre arbeten och kortare tid. Behöver någon medlem utnyttja lokalen för större arbeten och/eller under längre tid skall varvsansvarig kontaktas för godkännande.

4. Hamnområde och bränsleanläggning

4.1 Chefen Hamn och Varv ansvarar för bryggornas skötsel samt fördelning och omflyttning av kajplatser, liksom att hålla kölistan aktuell. Det praktiska arbetet med fördelning av kajplatser, kölista kan av styrelsen delegeras till för uppgiften lämplig medlem (kajplatsansvarig).

4.2 Chefen Hamn och Varv ansvarar för bränsleanläggningen. Arbetet med den praktiska skötseln av anläggningen åligger Hamnansvarig eller annan utsedd ledamot i HoV.

4.3 Hamnansvarig är ledande vid arbetet med bryggornas och bränsleanläggningens underhåll.

4.4 Medlem som inte avser att utnyttja sin kajplats under kommande säsong ska meddela detta till Chef Hamn och Varv/Kajplatsansvarig så att platsen om möjligt kan hyras ut i andra hand.

4.5 Uthyrning av kajplats i andra hand får ske max två år i följd. Därefter ska ordinarie kajplatsinnehavare utnyttja sin kajplats.

4.6 Kajplatsinnehavare som inte kommer att utnyttja sin plats under längre tid, vecka eller mer, kan meddela gästhamnsvärd och/eller hamnansvarig detta, så platsen kan utnyttjas som gästplats.

4.7 Medlem som sagt upp sin kajplats behöver inte betala inträdesavgift kaj/slip och engångsavgift kaj om han/hon åter vill hyra en kajplats, förutsatt att han/hon varit medlem i klubben under tiden.

4.8 Medlem som vill säga upp sin kajplats ska meddela detta till Chefen Hamn och Varv/Kajplatsansvarig detta via e-post, formulär på hemsidan. Uppsägning av kajplats ska ske före den 15 mars, annars kan klubben kräva full betalning för kajplats.

4.9 Medlem som får kajplats efter 31 juli betalar halv avgift för kajplatsen första året och behöver bara fullgöra halv medlemsinsats. Befrias från vakttjänst innevarande år.

4.10 Klubbens utrustningsbrygga ska endast användas för i- och urlastning, service och reparation av båtar under kortare tid, max två timmar. Dispens för detta kan ges av hamnansvarig.

4.11 Medlem ansvar för att förtöja sin båt på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Tänk på att dåligt förtöjda båtar kan orsaka skador på andras båtar och båtklubbens utrustning i form av Y-bommar och bryggor.

5. Övrigt

5.1 Medlem har möjlighet att hyra klubblokalen för privata arrangemang eller möten. Får ej hyras för politiska eller religiösa sammankomster. För bokning, prisinformation m.m. kontakta klubbmästaren. Styrelsen har möjlighet att säga nej till uthyrning till medlem.

5.2 Möjlighet finns för medlemmar att låna klubbens segelbåtar av typen Askeladden. Det är ungdomskommittén som ansvarar för utlåning av segelbåtarna. För bokning, information och krav på seglingsvana kontakta någon ur ungdomskommittén.

5.3 Nyckel till klubbens gemensamma utrymmen och nyckel till elskåp utkvitteras hos klubbmästaren mot en pantavgift. Vid avslutat medlemskap ska nycklarna återlämnas till klubbmästaren, varvid pantavgiften återbetalas.

5.4 Elsystemet på bryggor/varv är endast dimensionerat för laddning av batterier och andra mindre strömförbrukare. Elektrisk kupévärmare eller motsvarande uppvärmningsanordning får endast användas efter hamnansvariges godkännande.
I övrigt gäller Elsäkerhetsverkets bestämmelser om apparatanslutningsdon för fritidsbåt:
1. Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk.
2. Anslutningskabel typ HO7RN-F (extra mångtrådig naturgummikabel) eller likvärdig, maximal längd 25 meter. Kabeln skall vara utan skarv och förgrening.
3 . Övergångssladdar (adapter) från elstolpen till annan jordad stickpropp i standardutförande är vid behov tillåtet med en sladdlängd om max 0,5 meter.

5.5 Medlem som byter adress ska meddela klubbens sekreterare detta, via e-post, formulär på hemsidan eller via telefon.

5.6 Medlem som önska avsluta sitt medlemskap ska meddela klubbens sekreterare detta via e-post eller formulär på hemsidan.

5.7 Båtklubben har en miljöbod för miljöfarligt avfall som spillolja, oljefilter och färgburkar. Batterier ska inte lämnas i miljöboden, medlem ansvar själv att transportera bort batterier. Medlem ansvarar att miljöfarligt avfall hanteras korrekt och är skyldig att följa miljöplanen.

5.8 Huvudmedlem måste göra ett vaktpass per kajplats. Man kan boka pass själv i Bas-k eller via kontakt med ansvarig styrelsemedlem. Uteblivet vaktpass debiteras enligt gällande avgift. Dessutom tilldelas man ett nytt vaktpass. Medlem som fått vaktpass tilldelat ansvarar själv för att byta pass med annan medlem om datumet inte fungerar. Blir man själv som vakt får man gå hem utan att bli debiterad eller tilldelad ett nytt pass. Vakthållning skall ske även om klubbhuset är uthyrt. Man får då hålla till i köket på nedre botten.

5.9 Köket på nedre plan får endast nyttjas av klubbens betalande gäster under perioden 1 maj till 1 oktober. Gäller ej vid vaktpass då festlokalen är uthyrd.

Styrelsen
Reviderad 2019.04.17

Innehåll